บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ความมุ่งเน้นด้านคุณภาพ

มุ่งมั่นในการมอบคุณภาพและมาตรฐานอันสูงสุด

การประกันคุณภาพ

การ์ดฟอร์ซ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านคุณภาพในองค์กร ซึ่งปัจจุบันเราผ่านการรับรอง ISO 9001 เป็นที่เรียบร้อย

เรามุ่งมั่นเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร การ์ดฟอร์ซให้ความสำคัญในการปกป้องบุคคลและทรัพย์สินของลูกค้าตลอดจน กลยุทธ์ระดับสูงโดยเน้นย้ำถึงความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการให้บริการด้านความปลอดภัย ซึ่งถูกนำมาปรับให้เหมาะสมกับแต่ละความต้องการของลูกค้า

มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบุคลากรของเราล้วนมีความแตกต่างเรายึดมั่นให้พนักงานของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพตลอดจนกระตุ้นให้พนักงานของเราเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความชำนาญอย่างมืออาชีพ

กระบวนการการประกันคุณภาพของเรามีขึ้นเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของทุกคนในองค์กรโดย

การรวบรวม และวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับจากลูกค้า ในด้านคุณภาพการให้บริการ
การระบุ และใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติ สำหรับการให้บริการ
การค้นพบและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่พบจากการให้บริการ หรือพื้นที่การให้บริการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น
จัดหมวดหมู่ และความสำคัญในการหาวิธีแก้ไขปัญหา
การระบุ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
แก้ปัญหาเพื่อกำจัดปัญหาที่พบจากสาเหตุ
ด้านบนของเพจ