บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

8 คุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยระดับคุณภาพต้องมี | Guardforce

guardforce image

สุดยอดคุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพต้องมี

การใช้บริการรักษาความปลอดภัยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรทุกประเภท หากคุณกำลังมองหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการดูแลหมู่บ้าน คอนโด บริษัท ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า หรือสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งมีทรัพย์สินสำคัญและผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจ้างรปภ. จากบริษัทนั้นจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้คนที่มีคุณภาพ ผ่านการอบรมก่อนเข้ารับทำงาน และมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยในวันนี้ Guardforce ได้รวบรวม 8 คุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรต้องมีมาฝาก ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูพร้อมกันเลย

8 คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับคุณภาพ

 1. ความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติสำคัญที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะขาดไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือผู้ที่ต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น หากต้องการมองหาผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จากบริษัทจัดหารปภ. จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนว่าเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานของบริษัทเป็นอย่างไร มีการรับผู้ที่มีประวัติอาชญกรรมหรือก่อคดีทุจริตมาก่อนเข้าทำงานหรือไม่ด้วย 
 2. ความรับผิดชอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือผู้ที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น ความรับผิดชอบจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ นอกจากนี้ การเข้างานอย่างตรงเวลาก็เป็นอีกสิ่งที่รปภ. ไม่ควรมองข้าม 
 3. ความอดทน ผู้ที่จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องมีความอดทนอย่างมาก ทั้งในเรื่องของเวลาในการเข้าเวร สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และเหตุการณ์อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา 
 4. การเตรียมพร้อม เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีสติอยู่เสมอ
 5. ความกระตือรือร้น เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีอยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องหมั่นสังเกตสภาพแวดล้อมและสิ่งผิดปกติรอบตัวอยู่เสมอ 
 6. ความพร้อมของร่างกาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆ และต้องทนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยได้ ดังนั้น การมีสมรรถภาพทางกายที่พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรมีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเป็นประจำ 
 7. ทักษะการสื่อสาร เป็นคุณสมบัติที่ไม่ควรละเลย โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรเตรียมความพร้อมทั้งทักษะการพูดและการเขียน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฎิบัติงาน
 8. ทักษะการให้บริการ เนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยอาจต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรหลายรูปแบบ ดังนั้น ทักษะงานบริการและการเรียนรู้ที่จะปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

และทั้งหมดนี้เป็นสุดยอดคุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมี ซึ่งการว่าจ้างรปภ. ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้คุณได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คุณคาดหวังไว้

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กฎหมายตามมาตรา 34 ได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

ก. คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 3. สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 4. ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรองตามวรรคสอง

ข. คุณสมบัติ

 1. เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกําหนด
 2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 3.  เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสําหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
 4.  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

Guardforce บริการรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ

Guardforce เป็นบริษัทในเครือ Guardforce Group บริษัทผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัยชั้นนำ ที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัยแก่องค์กรธุรกิจชั้นนำ รัฐบาล และบุคคลทั่วไป โดยเรามุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านคุณภาพในองค์กร ซึ่งปัจจุบันเราผ่านการรับรอง ISO9001:2015 เป็นที่เรียบร้อย

สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ Guardforce นั้นผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ร่วมงานกับเราได้รับการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสูงสุด รวมทั้งยังสามารถปกป้องทรัพย์สิน บุคลากร และรักษาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้แก่องค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเรามีบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยบุคคล พนักงานรักษาความปลอดภัยงานสำหรับงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยขั้นสูง จึงมั่นใจได้ว่าสถานประกอบการของคุณนั้นจะได้รับความปลอดภัยและดูแลเป็นอย่างดีจากทีมงานของเราอย่างแน่นอน

หากคุณกำลังมองหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานขั้นสูงสามารถวางใจใช้บริการจาก Guardforce ได้ โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเราได้ที่

https://www.guardforce.co.th/th/contact-us โดยเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาวิธีแก้ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญ และคุ้มค่าแก่คุณมากที่สุด

ด้านบนของเพจ