บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

การ์ดฟอร์ซได้รับความคุ้มครองอย่างจริงจังในทุกด้านของธุรกิจเพื่อให้มั่นใจถึงอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนต่อลูกค้าและพนักงานของเรา

นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของ การ์ดฟอร์ซ มุ่งเน้นชัดเจนในพันธสัญญาต่อลูกค้า พนักงานและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ปกป้องสภาพแวดล้อมธรรมชาติ สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของการ์ดฟอร์ซ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดย กำหนดความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุดและลดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยในพนักงานของเราผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม
พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ด้านบนของเพจ